شرایط و خط مشی رازداری

مقررات

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

این سیاست نحوه استفاده ما از اطلاعات شخصی شما را شامل می شود. ما حریم خصوصی شما را جدی می گیریم و تمام اقدامات برای محافظت از اطلاعات شخصی شما را انجام خواهیم داد. هرگونه اطلاعات شخصی دریافت شده فقط برای پر کردن سفارش شما استفاده می شود. ما اطلاعات شما را به کسی نمی فروشیم یا توزیع نمی کنیم. تمام اطلاعات رمزگذاری شده و در سرورهای ایمن ذخیره می شوند.