مدارک API

توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. شما تنها در قبال API سایت ما مسئول خواهید بود

روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://instaviews.ir/api/v2
کلید API کلید API شما

لیست سرویس ها

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action services

پاسخ مثال:

[
  {
    "service": 1,
    "name": "Followers",
    "type": "Default",
    "category": "First Category",
    "rate": "0.90",
    "min": "50",
    "max": "10000"
  },
  {
    "service": 2,
    "name": "Comments",
    "type": "Custom Comments",
    "category": "Second Category",
    "rate": "8",
    "min": "10",
    "max": "1500"
  }
]
      

گذاشتن سفارش جدید

پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

پاسخ مثال:

{
  "order": 23501
}
      

وضعیت سفارش

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
order شناسه سفارش

پاسخ مثال:

{
  "charge": "0.27819",
  "start_count": "3572",
  "status": "Partial",
  "remains": "157",
  "currency": "USD"
}
      

وضعیت سفارشات چندگانه

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
orders Order ids separated by comma

پاسخ مثال:

{
  "1": {
    "charge": "0.27819",
    "start_count": "3572",
    "status": "Partial",
    "remains": "157",
    "currency": "USD"
  },
  "10": {
    "error": "Incorrect order ID"
  },
  "100": {
    "charge": "1.44219",
    "start_count": "234",
    "status": "In progress",
    "remains": "10",
    "currency": "USD"
  }
}
      

اعتبار

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action balance

پاسخ مثال:

{
  "balance": "100.84292",
  "currency": "USD"
}